การแข่งขันคนเก่งระดับประเทศ

ประจำปี 2556

โรงเรียนเทศบาล ๒ ( บ้านบาเละฮิเล)

สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส

ตำบลบางนาค     อำเภอเมือง   จังหวัดนราธิวาส

 

วินัยดี     มีวิชา     กีฬาเด่น     เป็นโรงเรียนของชุมชน

                                  โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล)
                      ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
                         Tel.    0-7351-1504    Fax.   0-7351-3009
                        Email:T2nara@hotmail.com
  ผลการจัดแข่งขันทักษะวิชาการระดับเทศบาลเมืองนราธิวาส เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน  
 

เข้าร่วมแข่งขันโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
  ระดับภาคใต้ ประจำปี 2555 กระบี่วิชาการ ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2555  
    ณ เทศบาลเมืองกระบี่ ดังนี้  
       1. โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยม 1-3  
       2. กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยม 1-3  
      3. พูดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวระดับ ชั้นมัธยม 1-3  
      4. กิจกรรมเล่านิทานประกอบท่าทาง ระดับชั้นประถมศึกษา ป.4-ป.6  
ผลงานเด่นนักเรียน
 
เด็กหญิงตอยยีบะห์ เจะโซะ
 
 
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
 
 
ณ University Utara Malaysia (UUm) ประเทศมาเลเซีย
 
 
ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2555
 
 
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนและเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
 
 
เทศบาลเมืองนราธิวาส และ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
 

ประจำปี 2555

วันที่ 24-28 มิถุนายน 2555
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 ได้เป็นตัวแทนระดับเทศบาล ไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8
" กระบี่วิชาการ " ณ เทศบาลเมือง กระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได้รับรางวัล มีดังนี้
กิจกรรมเล่านิทานประกอบท่าทาง ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
เด็กหญิงนาริสา บือราเฮง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
กิจกรรมการพูดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว(ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เด็กหญิงรอมล๊ะ สาเหะอูมา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เด็กชายแวซอสาลี สะมะแอ เด็กชายแวรอฎวัน สะมะแอ และเด็กชายมูฮัมหมัดฮัมซี มะมิง
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เด็กหญิงสุริยานีย์ มะยูโซะ เด็กหญิงนูรอามีมี เลาะ เด็กหญิงฟารัสนาบีลา อาแซ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555
โรงเรียนเทศบาล 2 ได้ส่งตัวแทนนักเรียนไปร่มกิจกรรม ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2555
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 1,200 บาท
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2555 นักเรียนได้ผ่านการคัดเลือกการแข่งขันรอบที่ 1 ในโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
ณ เทศบาลเมืองนราธิวาส ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ เด็กหญิงนิสรินทร์ เปาะฮะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ได้แก่ เด็กหญิงสุรียานีร์ มะยูโซะ และ
เด็กชายยูนุส ยูโซะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ได้แก่ เด็กชายนิอัสลัน ยูโซ๊ะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ได้แก่ เด็กหญิงอาตีกะห์ ยะโกะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ได้แก่ เด็กชายมูฮัมหมัดมุสตอฟา แมเราะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
 
 
วันที่ 28 สิงหาคม 2555 นักเรียนได้เข้าประกวดคัดลายมือในโครงการ ภาษาไทย ภาษาถิ่น ได้แก่เด็กชายซาเฮะรอมือลี สาเฮะอูมา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลอันดับที่1 ได้เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน 800 บาท
ณ กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดนราธิวาส
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายมันโซ ยูโซ๊ะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลที่ประเทศอ่องกง
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป
วันที่18-24 มิถุนายน 2556
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 ได้เป็นตัวแทนระดับเทศบาล ไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
" นครวิชาการ " ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัล มีดังนี้
โครงงานสังคมศึกษาฯ ระดับชั้น ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่
1. เด็กหญิงสีตีไอเสาะ เปาะโก๊ะ
2. เด็กหญิงอาตีก๊ะ ยะโก๊ะ
3. เด็กหญิงฮาซานะ เจ๊ะหลง
โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่
1. เด็กชายยุทธนา มามะ
2. เด็กหญิงโซเฟีย เจ๊ะมะลี
3. เด็กหญิงดิเดียน์ กูลูแว
โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่
1. เด็กชายอัมรี เปาะแล๊าะ
2. เด็กหญิงนูรฮามีมี เลาะ
3. เด็กหญิงสุวัยบะห์ สามะแม
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง (อันดับ 3) ได้แก่
1. เด็กหญิงยัสมีน เปาะแม
2. เด็กหญิงนูรีฮัน เลาะ
3. เด็กหญิงอัลฮุสนา อูเซ็ง
โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป6 รางวัลเหรียญทอง ได้แก่
1. เด็กชายอัมรี อับบาส สมานสี
2. เด็กหญิงนูรีซัน สาแม
3. เด็กหญิงนูรฮาตีม บือราเฮง
หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-ป6 รางวัลเหรียญทอง ได้แก่
1. เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟ อูเซ็ง
2. เด็กชายมูฮัมหมัดฟาโซ มูซอ
3. เด็กหญิงรีนี มะยาสิง
หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม1-ม3 รางวัลเหรียญทอง ได้แก่
1. เด็กชายฮาซัน มามะ
2. เด็กชายมะฮาซัน ดือราแม
3. เด็กชายนัสรี อีซอ
คัดลายมือ ระดับชั้น ม1-ม3 รางวัลเหรียญทอง ได้แก่
1. เด็กหญิงโนรฟาซีลา สาและ
 
เด็กหญิงตอยยีบะห์ เจะโซะ
 
 
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
 
 
ณ University Utara Malaysia (UUm) ประเทศมาเลเซีย
 
 
ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2555
 
 
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนและเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
 
 
เทศบาลเมืองนราธิวาส และ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
 
เด็กชายแวรอฎวัน สะมะอ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ณ University Utara Malaysia (UUm) ประเทศมาเลเซีย
ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2556
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนและเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
เทศบาลเมืองนราธิวาส และ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ